หนังสือด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.2/ว453 ลว 28 พย.60 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0405.2/ว452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อฯ มาตรา 128
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0405.2/ว452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อฯ มาตรา 128
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
หนังสือด่วนที่สุด กค 0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พ.ย.60 เรื่องการกำหนดตัวผู้มัสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
หนังสือด่วนที่สุด กค 0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พ.ย.60 เรื่องการกำหนดตัวผู้มัสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ในระบบ e-gp
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ในระบบ e-gp
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.5/ว 159 เรื่อง การขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.5/ว 159 เรื่อง การขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือด่วนที่สุด 0405.2/ว 410 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
หนังสือด่วนที่สุด 0405.2/ว 410 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0402.2/ว418 เรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0402.2/ว418 เรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือด่วนที่สุด ท่ีกค 0433.ว430 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
หนังสือด่วนที่สุด ท่ีกค 0433.ว430 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
แนวทางวิธีปฏิบัติ รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวนราคากลาง
แนวทางวิธีปฏิบัติ รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอาคาร