ดร.สุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน รายงานแผนการตรวจสอบภายใน กฎ/ระเบียบ/มติ ที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มต่างๆ เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน โครงการสร้างความมเข้มแข็ง ด้านการบริหารงบประมาณฯ ระบบบัญชีออนไลน์ ข่าว/กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ ผลงาน/เกียรติยศ ข้อมูลสารสนเทศหน่วยรับตรวจ ช่องทางการรองเรียน/ร้องทุกข์

  • ประมวลภาพกิจกรรม